Tag Archives for ร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์

ธุรกิจร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์เติบโตส่วนกระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน

เนื่องจากธุรกิจที่เติบโตส่วนกระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเพราะไม่ว่าสถานะการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะวัยรุ่นสาวและวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองก็คือความงามนั่นเอง ธุรกิจความสวยความงามจึงได้ทำกำไรมหาศาลกับผู้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้จากการเปิดร้านร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางมีมูลค่าไม่น้อยกว่าธุรกิจด้านอื่นๆ ทั้งยังมีการแข่งขันกัน ระหว่างเครื่องสำอางที่นำเข้าจากต่างประเทศและเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ ในระดับสูง อย. มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์ในประเทศไทยให้มีความสามารถผลิตเครื่องสำอางคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกเพื่อส่งออกเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ และคนไทยก็จะได้มีโอกาสใช้เครื่องสำอางคุณภาพดีตามนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพของร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์ปัจจุบันนี้มีสถานที่ผลิตเครื่องสำอางได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต เครื่องสำอางรวมทั้งสิ้นกว่า 30 แห่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ยังคงสนับสนุนการพัฒนาการผลิตเครื่องสำอางในประเทศต่อไป โดยมุ่งพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทั้งที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่รวมทั้งโรงงานขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ โรงงานผลิตเครื่องสำอางขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความพร้อมทาง ด้านเงินทุนเทคโนโลยีและบุคคลากร อย.จะสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ตามเกณฑ์ GMP ที่จะช่วยให้ทุกขั้นตอนของการผลิตเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยเริ่มตั้งแต่ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิตการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กรรมวิธีที่ดีในการผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการดำเนินการรวมทั้งระบบเอกสารที่ครบถ้วน เพื่อจะได้ผลิตเครื่องสำอางและเปิดร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

24. June 2015 by admin
Categories: ร้านค้า | Tags: | Comments Off on ธุรกิจร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์เติบโตส่วนกระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน